XXII. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov - NÚDCH 6. apríla 2018
Slovenská lekárska spoločnosť
Sekcia detskej onkológie a hematológie
pri Slovenskej pediatrickej spoločnosti
Hematologické a transfúziologické pracovisko OLM NÚDCH
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH